Hvordan jobbe med litterær analyse?

Syns du det er frustrerende å få eleven til å forstå tekstanalyse? Klarer de ikke å finne eller diskutere virkemidler i teksten? Syns de det er vanskelig å sette sammen handlingen i en tekst selv når du gir dem svarene? Hvis du har svart ja på flere av disse spørsmålene, er denne guiden en god måte å vise hvordan du kan lære elevene tekstanalyse gjennom enkle steg som vil gjøre at de leser mer kritisk og skriver mer argumenterende.

Image by Silvia from Pixabay
Continue Reading Hvordan jobbe med litterær analyse?

Skolestart!

For mange barn er det nå endelig skolestart!

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Skolestart kan være en skremmende erfaring for både foreldre og barn. Foreldre må passe på at barna har alt de trenger til et nytt skoleår, og få dem avgårde. Barn, på den andre siden, må venne seg til nye lærere, klassekamerater og venner, som krever mye av dem som individer. Det er viktig at du som lærer bruker denne tiden godt slik at det blir en god og lærerik erfaring for alle involverte parter.

Continue Reading Skolestart!

Begrepslæring – så viktig og så undervurdert!

Begrepslæring. Dette enkle begrepet som er så vanskelig å bruke aktivt i all undervisning, i alle fag. Jeg har hørt en hel del lærere påstå at begrepslæring er slikt språklærerne driver med. Og det er kanskje en oppfatning i mange skoler eller skolemiljøer. Det jeg har opplevd i møte med mange slike lærere er likevel at de faktisk jobber med begrepslæring, men de har ikke vært klar over at det er det de gjør.

Og da kan vi gjerne stille oss spørsmålet: «Hva er egentlig begrepslæring»? NAFO forklarer at mens ord er den muntlige eller skriftlige formen, så er begrepet innholdet ordet refererer til. Eksempelet blir da at dersom ordet er hus, så er begrepet en ting med vegger, tak, gulv, dør og vinduer. Og dette tror jeg det er mye av i norsk skole. Jeg mener vi likevel må være observant på at mange barn i norsk skole i dag er helt avhengig av begrepsopplæringen de får i skolen, og mange skoler og kommuner jobber for å få til en mer systematisk begrepsopplæring i skolen. Og hvorfor ser vi dette?

Continue Reading Begrepslæring – så viktig og så undervurdert!

Master i spesialpedagogikk: En systematisk litteraturgjennomgang av kvalitet i instrumenter brukt til språkkartlegging i innføringstilbud i tidligere Hordaland fylke

Av Hege Stamnesfet

Det siste året har jeg skrevet min masteroppgave i spesialpedagogikk, En systematisk litteraturgjennomgang av kvalitet i instrumenter brukt til språkkartlegging i innføringstilbud i tidligere Hordaland fylke. Dette har vært en veldig interessant oppgave og den viser at dette er et område vi trenger mer oppmerksomhet rundt og forskning på.

Sammendrag

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående skole har rett på særskilt språkopplæring, jf. §2-8 og §3-12 i Opplæringslova, dersom elever ikke har ‘tilstrekkelig ferdigheter i norsk’. Fokuset i denne masteroppgaven har vært å se på hvilke kartleggingsmateriell skolene i tidligere Hordaland fylke bruker for å kartlegge norskferdigheter i innføringstilbud, hva disse brukes til og deretter å vurdere reliabilitet og validitet i prøvene.

Continue Reading Master i spesialpedagogikk: En systematisk litteraturgjennomgang av kvalitet i instrumenter brukt til språkkartlegging i innføringstilbud i tidligere Hordaland fylke

Å undervise i kreative sjangre i videregående skole

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Det å undervise i kreative sjangre i skolen i dag, er krevende. I «gamle dager» hadde man faste sjangre som essay, kåseri, artikkel, novelle, osv. og det var det man skulle undervise etter. Men med Kompetanseløftet, og flere revideringer, så har vi endt opp med at elevene skal skrive analyser, sammenligninger, resonnerende og argumenterende tekster og kreative tekster. Og hva betyr egentlig disse begrepene?

Dette er et spørsmål jeg får av elevene mine hvert eneste år: Hva er en kreativ tekst? Må jeg skrive novelle da?

Continue Reading Å undervise i kreative sjangre i videregående skole

Crime scene i klasserommet – et analyseverktøy

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

The story!

Det har skjedd et mord på Bergen Gymnas* i morgentimene. To elever er funnet drept inne i klasserommet til 2STB**, og elevene er identifisert til å tilhøre klassen. Morderen går løs, ingen vet hvem det er, men 2STB har funnet ut at de skal finne morderen og stille ham/henne for retten.

Continue Reading Crime scene i klasserommet – et analyseverktøy

Å få elevene engasjert på hjemmeskole

Å starte undervisningen igjen etter jul har vært kaotisk med tanke på at regjeringen bestemte at alle landet ungdomsskoler og videregående skoler skulle starte på rødt nivå – neste dag! Hvis du er stresset, er du ikke alene. Rødt nivå har flere løsninger, så noen av dere underviser hjemmeskole, noen i klasserommet, noen med halve klasser og noen med hele klasser halve dager. Det er mange ulike løsninger.

Image by Pexels from Pixabay

En av de største utfordringene som lærer er å engasjere elevene, men når de ikke er sammen med oss i klasserommet, så bli det enda vanskeligere. Her er noen strategier som kan være nyttige og som har virket for meg.

Continue Reading Å få elevene engasjert på hjemmeskole

Å undervise om budskap

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Tema og motiv er begreper som elevene raskt får grep om, men budskap er ofte et vanskelig konsept for mange elever å forstå, selv om de har jobbet med det både i barneskolen og på ungdomskolen før de starter på videregående skole. Her er noen tips som kan hjelpe deg å få elevene til å forstå hva det handler om.  

Image by Anemone123 from Pixabay
Continue Reading Å undervise om budskap

HVORDAN BRUKE REFLEKSJONSNOTATER?

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Elevene utforsker lese- og skriveferdighetene sine hver eneste dag, både på skolen og hjemme. Refleksjonsnotater er en fin måte å få elevene til å tenke over sin egen læring, helt fra barneskolen til videregående skole. Hvis du bruker Daglig refleksjonsnotat, vil du ha refleksjonsoppgaver for alle dager hele skoleåret.  

Continue Reading HVORDAN BRUKE REFLEKSJONSNOTATER?

Å BRUKE FILM SOM LÆRINGSMETODE?

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Å se film i klasserommet har fått et veldig dårlig rykte, og det florerer med meninger og holdninger som gjør mange lærere redd for å bruke spillefilmer i undervisningen. En av grunnene til dette er nok at en del lærere bruker film uten mål og mening i klasserommet. Jeg vil likevel argumentere for at filmer har stor verdi for å lære mange aspekter i flere fag, og det kan være en effektiv strategi for å nå kompetansemål.

Image by Free-Photos from Pixabay

1. Filmer kan utvikle analytiske evner

Continue Reading Å BRUKE FILM SOM LÆRINGSMETODE?

HVORDAN BRUKE SJANGER SOM SKRIVEOPPLÆRING?

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Sjangerperspektivet på skriveopplæringa er ikke nytt, og det kommer jevnlig frem i lyset igjen. Når vi snakker om sjangerundervisning, så kan vi dele dette i to kategorier: implisitt og eksplisitt sjangerundervisning. For oss som står i klasserommet er det ofte desto viktigere å vite hvordan vi kan bruke sjanger som en ressurs i skriveopplæringa, hvordan vi kan bruke det som et verktøy for å lære elevene å skrive.

Continue Reading HVORDAN BRUKE SJANGER SOM SKRIVEOPPLÆRING?

5 KREATIVE LESEAKTIVITETER FOR Å ØKE ENGASJEMENTET

Kreativ lesing: Når leseren tar styringen

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

Vi bruker mye tid på å lese tekster, bøker og se på TV, film og serier, både i skolen og på fritiden. Et spill som passer bra er «Hva hvis». Hva hvis slutten hadde vært annerledes? Hva hvis karakterene hadde hatt sterkere motivasjon? Hva hvis konflikten hadde vært mer troverdig? Dette er kreativ lesing.

Gode lesere gjør dette hele tiden. Lesere og seere som gjør dette får to ting ut av dette: erfaringen med å se historien slik skaperen hadde tenkt, og deretter gleden som kommer etterpå gjennom å forme historien til sin egen.

Elevene våre fortjener kreativ lesing også. Vi kan dele erfaringer og veilede dem i å lage alternativer for hver side i en tekst. Lesing handler om å absorbere noen andres valg for et utvalg karakterer og hendelser. Kreativ lesing handler om å gjenskape historien med andre perspektiver. Kreativ lesing handler dermed om omskaping eller forvandling.

Continue Reading 5 KREATIVE LESEAKTIVITETER FOR Å ØKE ENGASJEMENTET

Didaktiske implikasjoner av språklig prosessering av innputt

Skrevet av Hege Stamnesfet, lektor og spesialpedagog

I arbeid med minoritetsspråklige barn, ungdommer og voksne, opplever vi lærere ofte stor variasjon av hvordan elevene lærer språk. Jeg ønsker her å trekke frem noen tanker knyttet til de didaktiske implikasjonene av språklig prosessering av innputt.

Continue Reading Didaktiske implikasjoner av språklig prosessering av innputt