Mitt navn er Hege Stamnesfet og jeg er utdannet lektor, med mastergrad i nordisk fra Universitetet i Bergen (2013, «Den vanskelege identiteten i samtidskulturen. Ein analyse av Kristin Sørsdals Makabre bikkjer«) og mastergrad i spesialpedagogikk fra Høgskulen på Vestlandet (2021, «En systematisk litteraturgjennomgang av kvalitet i instrumenter brukt til språkkartlegging i innføringstilbud i tidligere Hordaland fylke»).

Jeg jobber i dag som lærer og rådgiver ved en videregående skole i Bergen, og har videreutdannet og spesialisert meg innenfor norsk som andrespråk og spesialundervisning. Jeg har undervist mye i innføringstilbud for minoritetsspråklige elever, vanligvis på laveste nivå, i både norsk og samfunnsfag.

Undervisningskompetansen min dekker både norsk, samfunnsfag og religion. I tillegg er jeg utdannet spesialpedagog, med særlig fokus på tilrettelegging for elever med særskilte behov i grunnskole og videregående skole. Jeg har særlig kompetanse med kartlegging og tilrettelegging for minoritetsspråklige elever og voksne, og med utredning og tilrettelegging av lese- og skrivevansker.

HVORFOR VELGE OSS?

Kvalitet, kreativitet og tid er tre ord som er veldig viktige i all undervisning. Vi bygger opp undervisningsopplegg rundt kompetansemål og læreplanen, vi lager oppleggene med en kreativ innfallsvinkel, og vi gir deg mer tid med elevene.

VÅR HISTORIE

Lektor Stamnesfet har oppstått som et resultat av at jeg i mitt arbeid stadig har opplevd at de komersielle lærebøkene som selges på markedet ikke dekker behovene jeg som lærer har i innføringstilbud, men også at lærebøker fremstiller stoffet på en kjedelig og tung måte, som gjør det vanskelig for mange elever å lære. 

Våre undervisningsopplegg er laget for å appellere til elevene, og få dem til å ha lyst til å lære. Oppleggene er kreative og nytenkende samtidig som de ivaretar kompetansemålene i læreplanen.

Dette førte til at jeg stadig måtte lage egne undervisningsopplegg for å engasjere elever, tilpasse til elever som strevde eller som var for flinke for læreboken. 

Etter hvert har jeg hørt at mange som arbeider på samme fagfelt som meg, føler det på samme måte. Det mangler ressurser som tilfredsstiller kravene i læreplanen og timetallet i fagene. Derfor velger jeg å dele mine ressurser her, slik at ikke alle trenger å finne opp hjulet på hvert sitt arbeidsrom. 

Ved å bruke våre undervisningsopplegg og ressurser kan du spare mye verdifull tid som du heller kan bruke på elevene. 

Spesialpedagogisk tilnærming er noe jeg brenner for, og jeg er opptatt av å tilpasse til alle elever og de behovene de har i gruppen. Uavhengig om du har elever med asperger, utviklingshemming, lærevansker, dysleksi, skolelys eller de som «henger litt etter», så er det materiale her som du kan bruke. Alt materiale som er merket for «Norsk som andrespråk» er ressurser som med fordel kan brukes med alle elever som trenger tekster og oppgaver som er skrevet på et mer lettfattelig språk, samtidig som det dekker mål i læreplanen. Læreplanmål står beskrevet i beskrivelsen på hvert produkt, samt i den enkelte ressursen. Det henvises til alle læreplanmål som kan passe, for alle trinn. 

Alle våre undervisningsopplegg er koblet opp mot kompetansemål i læreplanen, og sikrer kvalitet i undervisningen og at elevene lærere det de skal i undervisningen. 

Lektor Stamnesfet
Åmundsdalen 75
5115 Ulset
Org.nr.: 923 025 510