Begrepslæring – så viktig og så undervurdert!

Begrepslæring. Dette enkle begrepet som er så vanskelig å bruke aktivt i all undervisning, i alle fag. Jeg har hørt en hel del lærere påstå at begrepslæring er slikt språklærerne driver med. Og det er kanskje en oppfatning i mange skoler eller skolemiljøer. Det jeg har opplevd i møte med mange slike lærere er likevel at de faktisk jobber med begrepslæring, men de har ikke vært klar over at det er det de gjør.

Og da kan vi gjerne stille oss spørsmålet: «Hva er egentlig begrepslæring»? NAFO forklarer at mens ord er den muntlige eller skriftlige formen, så er begrepet innholdet ordet refererer til. Eksempelet blir da at dersom ordet er hus, så er begrepet en ting med vegger, tak, gulv, dør og vinduer. Og dette tror jeg det er mye av i norsk skole. Jeg mener vi likevel må være observant på at mange barn i norsk skole i dag er helt avhengig av begrepsopplæringen de får i skolen, og mange skoler og kommuner jobber for å få til en mer systematisk begrepsopplæring i skolen. Og hvorfor ser vi dette?

Continue Reading Begrepslæring – så viktig og så undervurdert!

Master i spesialpedagogikk: En systematisk litteraturgjennomgang av kvalitet i instrumenter brukt til språkkartlegging i innføringstilbud i tidligere Hordaland fylke

Av Hege Stamnesfet

Det siste året har jeg skrevet min masteroppgave i spesialpedagogikk, En systematisk litteraturgjennomgang av kvalitet i instrumenter brukt til språkkartlegging i innføringstilbud i tidligere Hordaland fylke. Dette har vært en veldig interessant oppgave og den viser at dette er et område vi trenger mer oppmerksomhet rundt og forskning på.

Sammendrag

Minoritetsspråklige elever i grunnskole og videregående skole har rett på særskilt språkopplæring, jf. §2-8 og §3-12 i Opplæringslova, dersom elever ikke har ‘tilstrekkelig ferdigheter i norsk’. Fokuset i denne masteroppgaven har vært å se på hvilke kartleggingsmateriell skolene i tidligere Hordaland fylke bruker for å kartlegge norskferdigheter i innføringstilbud, hva disse brukes til og deretter å vurdere reliabilitet og validitet i prøvene.

Continue Reading Master i spesialpedagogikk: En systematisk litteraturgjennomgang av kvalitet i instrumenter brukt til språkkartlegging i innføringstilbud i tidligere Hordaland fylke