VILKÅR OG BETINGELSER

1. AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. PARTENE

Selger er Lektor Stamnesfet, Åmundsdalen 75, 5115 Ulset, post@lektorstamnesfet.no , org.nr.: 923025510 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. PRIS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Eventuell porto kommer i tillegg til produktpris, og blir lagt til i handlekurven. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Lektor Stamnesfet er pr. dd. ikke momspliktig, og er dermed heller ikke registrert i momsregisteret. Alle priser er derfor uten mva. Når Lektor Stamnesfet blir momspliktig, vil prisene justeres og mva vil bli tillagt alle produkter. Fakturaordre som fører til at Lektor Stamnesfet blir momspliktig, vil bli etterfakturert med mva når denne foreligger fra Skatteetaten.

Priser på abonnementer blir justert i august hvert år. Dette er fordi det stadig legges til nytt materiell, og dette gjenspeiles i prisen.

4. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort, debetkort eller Vipps ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved nedlastbare produkter vil kjøpesummen trekkes i sin helhet fra kredittkort, debetkort eller Vipps umiddelbart, og kunden vil få tilsendt ordrebekreftelse med nedlastingslenke(r). Har kunden opprettet konto hos oss, kan kunden også finne nedlastningslenker på «Min side».

Vi tilbyr betaling med faktura for bedriftskunder. Ta da kontakt med oss på post@lektorstamnesfet.no for bestilling. Vi kan sende EHF-faktura. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 14 dager fra fakturadato.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. ABONNEMENTER

6.2 KJØP AV ENKELTLISENS

Alt materiale som du kjøper som enkeltlisens vil ligge på «Min side» under nedlastninger. Disse ressursene vil ikke forsvinne.

6.3 ABONNEMENTER

Lektor Stamnesfet tilbyr årsbaserte abonnemneter. Abonnementet kan avsluttes når som helst, og løper fra dato til dato. Abonnementet kan sies opp fra «Min side», eller ved å sende en epost til post@lektorstamnesfet.no

6.3.1 ÅRSBASERT ABONNEMENT

Årsbaserte abonnementer gir tilgang til alt nedlastbart materiale så lenge man har et aktivt abonnement. Dette betyr at materialet ikke blir liggende på brukeren som ved et ordinært kjøp. Når abonnementet opphører vil kun eventuelle tidligere ordinære produktkjøp ligge på brukerens nedlastninger. Filer som er lastet ned i abonnementstiden kan bruker fortsatt benytte, men man vil ikke ha tilgang til oppdateringer, tillegg og nye produkter.

Abonnementet fornyes automatisk hvert år, på samme dato hvert år. Alle abonnementer løper til de sies opp skriftlig, enten via epost post@lektorstamnesfet.no eller inne på brukeren. Ved manglende betalingsinformasjon vil abonnementet utløpe.

6.3.2 SKOLELISENSER

Når en skole kjøper årsabonnement er man pliktig til å oppgi riktig antall brukere av abonnementet. Prissettingen er et lisenssystem som tar høyde for et gitt antall brukere. Bruken er begrenset til det antall lærere man har kjøpt tilgang for: enkeltbruker, skolelisens 2-4, skolelisens 5-10 eller skolelisens 11-25. Det er skolens ansvar å følge bruksvilkårene. Eventuell bruk ut over lisensiert avtale vil etterfaktureres etter gjeldende markedspris. Brudd på opphavsrett og kopirett vil kunne føre til sanksjoner.

Abonnementet fornyes automatisk hvert år, på samme dato hvert år. Alle abonnementer løper til de sies opp skriftlig, enten via epost post@lektorstamnesfet.no eller inne på brukeren. Ved manglende betalingsinformasjon vil abonnementet utløpe.

7. LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Nedlastbare produkter gjøres tilgjengelig for kunden gjennom ordrebekreftelsen og på «Min side» umiddelbart etter betaling. Fysiske produkter sendes i løpet av neste virkedag.

Det er kjøpers plikt å oppgi korrekt epostadresse ved kjøp av digitale produkter. Har du oppgitt en ugyldig epost, må du ta kontakt på post@lektorstamnesfet.no for å få rettet epostadressen slik at du kan motta nedlastningslenker.

8. RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

9. ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev): Lektor Stamnesfet, Åmundsdalen 75, 5115 Ulset eller post@lektorstamnesfet.no

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9.1 VARER MED FORSEGLING

Noen varer er forseglet med sikkerhetsmerke. Vi godtar bare retur på disse varene dersom forseglingen er intakt ved mottatt retur. Dette gjelder ulike spill og digitale produkter som ikke er nedlastbare, men som sendes.

9.2 VARER SOM IKKE ER GODKJENT FOR RETUR

Vi aksepterer ikke retur på digitale produkter og nedlastbare produkter. Angrerettloven skiller mellom digitalt materiale som leveres på fysisk medium og ikke. Hos oss er alle digitale produkter levert på ikke-fysisk medium, altså man laster dem selv ned direkte fra nettsiden. Ved å godkjenne kjøps- og brukervilkårnene i forbindelse med kjøp på nettsiden, godkjenner kunden dette. Ifølge Forbrukerrådet faller angreretten bort på digitale produkter ved pågebynt nedlastning og strømming av digitale tjenester, også selv om dette ikke fullføres. Forbrukerrådet slår fast at egen feilbestilling ikke gir en kjøper rett til å gå fra det digitale kjøpet.

10. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING – KJØPERS RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

10.1 OPPFYLLELSE

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

10.2 HEVING

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

10.3 ERSTATNING

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

11. MANGEL VED VAREN – KJØPERS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

11.1 RETTING ELLER OMLEVERING

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

11.2 PRISAVSLAG

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

11.3 HEVING

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

12. SELGERES RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

12.1 OPPFYLLELSE

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

12.2 HEVING

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

12.3 RENTER VED FORSINKET BETALING/INKASSOGEBYR

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12.4 GEBYR VED UAVHENTEDE VARER

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen og er satt til 350 kroner. Gebyret dekker porto til og fra kjøper, og ekspedisjonsgebyr. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

Uavhentede, betalte pakker belastes med gjeldende fraktsats og kr 79 i returgebyr. Gebyret delfinansierer frakt og returfrakt, og diverse håndteringskostnader. Gebyret vil trekkes fra tilbakebetalingen av din retur eller tillegges din faktura dersom den er utelatt.

Dersom du vil gjøre nytte av Angrerettsloven og angre på ditt kjøp må pakken hentes ut på utleveringsstedet, før den sendes i retur til selger. Se punkt 9.

13. GARANTI

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

14. PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

15. FORCE MAJEURE

Vi tar forbehold om force majeure, for eksempel krig, omfattende arbeidskonflikt, miljøkatastrofe, sykdom eller andre hendelser utenfor partens kontroll og som hindrer bedriften i å oppfylle sine forpliktelser. Vi forplikter oss likevel til å ha en god kommunikasjon i tilfeller der dette er mulig.

16. KONFLIKLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23 400 500  eller www.forbrukerradet.no.

17. ENDRINGER I DISSE VILKÅR FOR BRUK

Vi forbeholder oss retten til å endre våre vilkår for bruk etter eget skjønn. Vi anbefaler derfor at du ser over vilkårene jevnlig.

Endringer og klargjøringer trer i kraft umiddelbart etter at de er lagt ut på nettstedet.

Hvis vi foretar vesentlige endringer i disse retningslinjene, vil vi varsle deg om oppdateringen her, slik at du er klar over hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem og under hvilke omstendigheter, om noen, vi bruker og/eller utlevere den.

Hvis butikken blir kjøpt eller slår seg sammen med en annen butikk kan opplysningene bli overført til de nye eierne, slik at vi kan fortsette å selge deg varer.